PRP-EU-SLO-barvni-scaled.jpg

Podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Matej Colja je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

POVZETEK:

Matej Colja je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2021. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlad prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlil ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.

 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija, ki jo je prevzel Matej Colja, je usmerjena v pridelavo grozdja in vina.

Mladi prevzemnik bo na kmetiji uvedel nove proizvode, povečal sortiment izdelkov ter zvišal kakovost vseh proizvodov. Povečal bo obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedel inovacije na kmetiji in prispeval k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje. Matej se bo na kmetiji tudi zaposlil.

 

CILJI:

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

- prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije

- prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

- Povečan obseg in povišana kakovost in raznovrstnost proizvodov na kmetiji.

- Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

- Zaposlitev na kmetiji.

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

-  Ukrepi A (skupinske izjeme): Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov) in Sofinanciranje zavarovalnih premij.

 -  Ukrepi B (»de minimis«): Pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov; naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov;